Dotacja Unii Europejskiej


Tytuł projektu : Podniesienie konkurencyjności firmy Argo Card na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług oraz usprawnienie procesu produkcji.

Poziom dofinansowania : 50 % nakładów inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji : od 25 listopada 2008 do 18 grudnia 2009.

Zakres projektu : Projekt zakładał znaczne rozszerzenie gamy oferowanych produktów i usług w zakresie wytwarzania laminatów do produkcji kart plastikowych z paskiem magnetycznym oraz automatyzację produkcji laminowanych kart plastikowych, ze szczególnym uwzględnieniem kart plastikowych ulegającym procesowi biodegradacji.


Wsparcie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego zgodnie
z RPO WP Dz. 1.1.2._1Poddziałanie 1.1.2 jest jednym z dwóch elementów działania 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, będącego częścią priorytetu 1. Rozwój i innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. Inwestycje muszą przyczynić się do rozwoju technologicznego, organizacyjnego i rynkowego (wchodzenie na nowe rynki, w tym eksport) przedsiębiorstw oraz do zwiększenia zatrudnienia, głównie w sektorze usług, w branżach pracochłonnych, a także związanych ze specyfiką regionalną. Ponadto możliwe jest dofinansowanie dostosowania standardów do norm krajowych i europejskich oraz udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy. Wszystkie projekty powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa środowiskowego.

Projekty muszą spełniać następujące warunki:

  • zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku,
  • zgodność z celami rozwoju oraz dokumentami planistycznymi obowiązującymi na poziomie
    województwa, powiatu lub gminy,
  • pozytywny (bądź neutralny) wpływ na realizacje polityk horyzontalnych (ochrona środowiska,
    polityka zatrudnienia, równość szans, rozwój obszarów wiejskich, społeczeństwo informacyjne),
  • zgodność z celem priorytetu,
  • zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym.