Informujemy, że firma ARGO CARD Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Argo Card Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20-00

Wartość projektu: 206 660.16 zł

Kwota dofinansowania: 206 660.16 zł

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że firma ARGO CARD Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: Innowacyjna technologia produkcji ulepszonych kart zbliżeniowych z układami elektronicznymi i antenami na własnych podłożach.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0803/18

Wartość projektu: 5 105 073,31

Kwota dofinansowania: 2 918 266,86 zł 

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad oryginalną technologią produkcji ulepszonych kart zbliżeniowych z układami elektronicznymi i antenami na własnych podłożach. Sposobem osiągnięcia jego celów będzie realizacja 3 zdefiniowanych etapów badań przemysłowych, a następnie 3 etapów prac rozwojowych przez okres 34 m-cy. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku odbiorców kart w Polsce, Europie i na Świecie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia lepszej jakości kart zbliżeniowych. Wobec ograniczeń z jakimi zderzył się Wnioskodawca rozpoczął poszukiwania nowych technologii

produkcji. Eksploracja i przeprowadzone wstępne badania, przed złożeniem wniosku doprowadziły do dwóch zgłoszeń do ochrony patentowej: „Karta zbliżeniowa” oraz „Sposób i urządzenie do sztancowania i kontroli kart zbliżeniowych”.

Zaplanowane w projekcie prace pozwolą na sprawdzenie przyjętych założeń oraz pozwolą wdrożyć osiągnięte wyniki do własnej działalności Wnioskodawcy.

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie nowatorski proces wytwarzania kart zbliżeniowych w stosunku do obecnie stosownych przez konkurencję w kraju i na świecie. Charakteryzujący się zwiększoną efektywnością procesu produkcyjnego, lepszego i skuteczniejszego sposobu łączenia chipa z anteną, dokładniejszego umiejscowienia anten na poszczególnych użytkach kart, co finalnie doprowadzi do zmniejszenia strat w procesie produkcyjnym i osiągnięcia ulepszonych parametrów jakościowych gotowych wyrobów, którym jest karta zbliżeniowa.

Zaoferowanie na rynku produktu o parametrach (wytrzymałość, jakość, powtarzalność) nieoferowanych przez żadnego producenta na świecie pozwoli wnioskodawcy uzyskać przewagę konkurencyjną oraz zajęcie stanowiska lidera w branży. Rezultat projektu charakteryzuje przełomowy poziom innowacyjności, a jego wdrożenie opłacalność ekonomiczną. 


Dotacja Unii Europejskiej 2008 – 2009


Tytuł projektu : Podniesienie konkurencyjności firmy Argo Card na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług oraz usprawnienie procesu produkcji.

Poziom dofinansowania : 50 % nakładów inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji : od 25 listopada 2008 do 18 grudnia 2009.

Zakres projektu : Projekt zakładał znaczne rozszerzenie gamy oferowanych produktów i usług w zakresie wytwarzania laminatów do produkcji kart plastikowych z paskiem magnetycznym oraz automatyzację produkcji laminowanych kart plastikowych, ze szczególnym uwzględnieniem kart plastikowych ulegającym procesowi biodegradacji.

Wsparcie dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego zgodnie
z RPO WP Dz. 1.1.2._1

Poddziałanie 1.1.2 jest jednym z dwóch elementów działania 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, będącego częścią priorytetu 1. Rozwój i innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wsparcie dotyczyć będzie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. Inwestycje muszą przyczynić się do rozwoju technologicznego, organizacyjnego i rynkowego (wchodzenie na nowe rynki, w tym eksport) przedsiębiorstw oraz do zwiększenia zatrudnienia, głównie w sektorze usług, w branżach pracochłonnych, a także związanych ze specyfiką regionalną. Ponadto możliwe jest dofinansowanie dostosowania standardów do norm krajowych i europejskich oraz udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy. Wszystkie projekty powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa środowiskowego.

Projekty muszą spełniać następujące warunki:

  • zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku,
  • zgodność z celami rozwoju oraz dokumentami planistycznymi obowiązującymi na poziomie
    województwa, powiatu lub gminy,
  • pozytywny (bądź neutralny) wpływ na realizacje polityk horyzontalnych (ochrona środowiska,
    polityka zatrudnienia, równość szans, rozwój obszarów wiejskich, społeczeństwo informacyjne),
  • zgodność z celem priorytetu,
  • zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym.